Bontia a.s., IČ: 257 52 871, se sídlem Praha 10, Vinohrady, Francouzská 454/74, PSČ 101 00, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 5875.

1. Základní ustanovení

Společnost Bontia a.s. (dále jen Poskytovatel) poskytuje uživatelům (dále jen Uživatel) program Bontia Studio (dále jen Software), který je možné stáhnout z webových stránek poskytovatele. Uživatel stažením Softwaru uzavírá tuto licenční smlouvu a vyjádřuje souhlas se všemi jejími podmínkami.

2. Licence programu a registrace produktu

Software je programem určeným k vytváření obsahů knih z obrázků a textů. Používání Softwaru se řídí podmínkami této licenční smlouvy. Tyto podmínky se rovněž vztahují na aktualizace Softwaru.

3. Copyright

Práva k Softwaru i všem jeho částem jsou vlastnictvím Bontia a.s. a/nebo jeho dodavatelů. Software je pod ochranou autorského zákona platného v České republice a ve státech s obdobnou ochranou duševního vlastnictví podle platných mezinárodních dohod.

4. Upgrade

Uživatel Softwaru souhlasí s prováděním automatických aktualizací Softwaru, a to formou stažení těchto novějších verzí prostřednictvím již nainstalovaného Softwaru.

5. Omezení

Není dovoleno Software upravovat, provádět jeho zpětnou analýzu, dekompilaci nebo převod ze strojového kódu. Není dovoleno Software zahrnovat do jiných programových produktů a takto vzniklé programy šířit. Software je možno používat jen k účelům, ke kterým byl vytvořen. Uživatel může Software jakkoliv kopírovat, šířit, zveřejnit na internetových serverech apod. Software není dovoleno prodávat, pronajímat, půjčovat za úplatu nebo poskytovat na leasing. Je bezpodmínečně nutné dodržovat veškerá technická omezení v Softwaru, která umožňují jeho užívání pouze určitými způsoby.

6. Doplňkové služby

Poskytovatel poskytuje společně se Softwarem i internetové služby. Tyto služby je oprávněn kdykoli změnit nebo zrušit. Uživatel je oprávněn pomocí Softwaru stahovat informace ze serverů poskytovatele (např. šablony designů, šablony stran, seznamy prodávaných produktů, jejich popisy a ceny, informace o nové verzi Softwaru). V průběhu datové komunikace se servery bude Software odesílat technické informace. V některých případech nebude Uživatel na toto odesílání výslovně upozorněn. Použitím Softwaru Uživatel vyjadřuje souhlas s přenosem těchto informací. Poskytovatel tyto informace nepoužije k identifikaci Uživatelů nebo k jejich kontaktování.

6.1. Souhlasem se zveřejněním a odesláním elektronické prohlížečky zároveň souhlasíte s licenčními podmínkami.

6.1.1 Zůstávají vám veškerá vaše vlastnická práva k vašemu Obsahu. Zároveň jste povinni udělit omezená licenční práva společnosti Bontia a uživatelům jejich služeb.

6.1.2 Odpovídáte za důsledky elektronického zaslání a zveřejnění obsahu fotoknihy v elektronické prohlížečce. Bontia předem nevyjadřuje svůj souhlas s jakýmkoliv obsahem zveřejněným uživateli a zříkává se jakékoliv odpovědnosti v souvislosti s obsahem.

6.1.3 Pokud je společnost Bontia informována o jakémkoliv potenciálním porušení těchto podmínek, vyhrazuje si právo (avšak není povinna) obsah odstranit a případně ukončit uživatelův přístup k zasílání jakéhokoliv obsahu, který tyto podmínky porušuje, a to bez předchozího upozornění na základě vlastního uvážení.

6.1.4 Uživatel nahráním obsahu a souhlasem s podmínkami prohlašuje a zaručuje, že má (a po celou dobu užívání Služby budete mít) veškeré licence a práva, které jsou nezbytné k tomu, aby mohla společnost Bontia použít váš obsah. Prohlášení, že vlastníte všechna práva, se vztahuje i na obsah třetích osob, k nimž je nutné vlastnit licenci a práva.

6.1.5 Souhlasíte s tím, že Obsah elektronické prohlížečky nebude obsahovat materiál, který je předmětem jakýchkoliv autorských práv třetích stran a zároveň není předmětem jiných majetkových práv třetích stran (včetně práv na ochranu soukromí nebo práv na ochranu osobnosti v publikovaných materiálech).

6.2. Při zasílání nebo zveřejňování obsahu na webových stránkách firmy Bontia udělujete společnosti Bontia celosvětovou, nevýhradní, bezplatnou a převoditelnou licenci k zobrazování obsahu prohlížečky na webu Bontia a to zejména k zobrazování k osobním účelům a pro ty, kteří k této prohlížečce dostali prostřednictvím vlastníka obsahu přístup;

6.3 Platnost vámi udělených licencí k obsahu tak, jak jsou uvedeny výše, skončí v okamžiku vyžádání a následném smazání prohlížečky administrátorem webu Bontia.

7. Záruka a její omezení

Budou-li dodrženy pokyny k užívání Softwaru, bude Software v podstatných rysech fungovat. Poskytovatel poskytuje Uživatelům záruku na fungování jen v rozsahu správného vytisknutí jejich dat, přičemž neodpovídá za ztrátu těchto dat. Tato záruka se nevztahuje na potíže způsobené jednáním nebo opomenutím Uživatelů, jednáním třetích osob nebo událostmi, které jsou mimo odpovídající kontrolu Poskytovatele. V případě, že Software způsobí nesprávné vytisknutí vložených dat, Poskytovatel bezplatně opraví nebo zajistí opravu vytisknutí. Poskytovatel nepřebírá žádnou záruku za škody způsobené použitím tohoto Softwaru na počítači Uživatele, ani za jakékoliv jiné škody nepřímo spojené s užitím tohoto Softwaru.