Bontia a.s., se sídlem Praha 10, Vinohrady, Francouzská 454/74, PSČ 101 00, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 5875, Identifikační číslo společnosti (IČO) 257 52 871.

1. Úvodní ustanovení

Bontia a.s. (dále jen prodávající) je společnost, která umožňuje svým zákazníkům vytvořit si knihu z vlastních digitálních fotografií a textů, která zabezpečuje tisk a dodání knih na místo určené zákazníkem.

2. Definice pojmů

Prodávající je provozovatelem internetových stránek www.bontia.cz (dále jen „ webové stránky“). Prodávající poskytuje zájemcům software Bontia Studio, který umožňuje vytvoření obsahu knihy a který je volně ke stažení na webových stránkách (dále jen „software“).

Prodávající zajišťuje vytisknutí zaslaných tiskových podkladů pomocí softwaru a webových stránek (dále jen „služba“). Termínem zboží se rozumí vytisknutá kniha nebo jiné produkty nabízené na webových stránkách prodávajícího (dále jen „zboží“).

Kupující je jakákoliv osoba, která má zájem o odběr nabízeného zboží a služeb a která zašle řádnou objednávku přes rozhraní webových stránek (dále jen „kupující“).

Termínem Uživatelský účet se rozumí uživatelské rozhraní, které vzniklo po zaregistrování kupujícího na webových stránkách.

3 Kupní smlouva a okamžik jejího uzavření

Kupující může u prodávajícího objednat zboží nebo služby vyplněním formulářů na webových stránkách prodávajícího. Řádně vyplněnou objednávkou kupující vyjadřuje souhlas s těmito obchodními podmínkami. V případě, že kupující dodrží postup objednání na webových stránkách, prodávající kupujícímu zašle potvrzení o přijetí objednávky formou informačního e-mailu na elektronickou adresu uvedenou v uživatelském účtu kupujícího.

Kupní smlouva v souladu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, která je základem pro uskutečnění prodeje zboží a služeb prodávajícího, je uzavřena mezi kupujícím a prodávajícím v okamžiku, kdy kupující obdrží závazné potvrzení o přijetí objednávky ze strany prodávajícího formou informačního e-mailu.

Prodávající se na základě takto uzavřené kupní smlouvy zavazujeme vyhotovit a dodat kupujícímu zboží a služby nabízené na webové stránce.

Kupující se na základě takto uzavřené kupní smlouvy zavazuje dodané zboží a služby převzít a zaplatit za ně.

Pokud kupující nedodrží postup objednání na webových stránkách, prodávající mu nezašle potvrzení o přijetí objednávky a k uzavření kupní smlouvy nedojde.

4. Kupní cena

Kupní cenou se rozumí cena uvedená v objednávce stanovená dle ceníku prodávajícího platného v okamžiku uskutečnění objednávky prostřednictvím webových stránek. Cena uvedená na objednávce je konečná a obsahuje cenu za zboží, služby a dopravné včetně všech případných souvisejících poplatků.

Kupující odesláním objednávky souhlasí s výší kupní ceny.

Prodávající si vyhrazuje právo měnit ceny, přičemž změna ceny se stává účinnou v okamžiku zveřejnění nového ceníku na webových stránkách a neplatí pro již uzavřené kupní smlouvy.

5. Platební podmínky

Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu po obdržení potvrzení o přijetí objednávky. Kupující uhradí kupní ceny na bankovní účet prodávajícího. Způsob platby je zcela na kupujícím. Platbu označí číslem objednávky (variabilní symbol). 

Kupující souhlasí, že po vyplnění formuláře pro zaslání peněz platební kartou není třeba dodatečné výzvy či souhlasu k provedení této platby.

Platba je považována za uskutečněnou okamžikem připsání celé kupní ceny na účet prodávajícího.

Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit zcela nebo částečně od již uzavřených kupních smluv, pokud se kupující ocitnete v prodlení s úhradou kupní ceny nebo její části.

6. Vyúčtování

Prodávající vyúčtuje kupní cenu daňovým dokladem vystaveným v souladu s platnými právními předpisy. Prodávající doručí daňový doklad spolu s dodávkou zboží.

7. Místo plnění

Místem plnění je místo předání zboží kupujícímu. Prodávající si vyhrazuje právo dopravit kupujícímu zboží pomocí třetích osob.

8. Přeprava, podmínky dodání a převzetí

Kupující volí způsob dodání v okamžiku vyplnění formuláře objednávky na webových stránkách. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Prodávající stanovuje termín dodání při vyplnění formuláře objednávky a potvrzuje v potvrzení o přijetí objednávky. Zboží je dodáno okamžikem doručení na adresu, která je uvedena v objednávce. Při zakázkové výrobě, může být ve výjimečných případech dodací lhůta delší. V takovém případě, nemá zákazník právo na náhradu škody za delší dodací lhůtu.

Kupující je povinen doručené zboží zkontrolovat. V případě mechanického poškození obalu je povinen vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem.

Kupující je povinen případné poškození zásilky řešit přímo s dopravcem.

Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci vad vzniklých při dopravě nemůže být brán zřetel.

Prodávající neodpovídá za vady zboží způsobené přepravou. Odpovědnost za ztrátu a zničení zboží přechází na kupujícího okamžikem předání zboží dopravcem.

Zboží je majetkem prodávajícího až do okamžiku úplného zaplacení celé kupní ceny zboží.

V případě, že kupující objednává doručení zboží mimo Evropskou Unii, může tento nákup podléhat clu či jiným poplatkům, které se řídí právem státu, kam bude zboží doručeno. Veškeré daně, cla a poplatky spojené s takovou koupí nese kupující, protože prodávající nemá žádnou kontrolu nad platbami spojenými s takovýmto dovozem. Kupující, jako dovozce, musí dodržet veškeré povinnosti předepsané zákonem platným v zemi, do které bude zboží doručeno.

9. Uživatelský účet

Kupující je povinen zabezpečit přístup k uživatelskému účtu uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně údajů nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 24 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy nebo obchodních podmínek.

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

10. Další ujednání

Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které podstatným způsobem porušily dříve uzavřenou kupní smlouvu nebo obchodní podmínky prodávajícího.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a všechny součásti webových stránek jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

11. Záruka

V případě, že zboží není při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Záruční doba začíná běžet dnem, kdy kupující převzal zboží. V případě, že kupující objednává zboží a služby jako spotřebitel, tj. na objednávce neuvede identifikační číslo subjektu a/nebo daňové identifikační číslo, sjednává se záruční doba v trvání 24 měsíců. V ostatních případech se sjednává záruční doba v trvání 6 měsíců.

Záruka prodávajícího se vztahuje na vady materiálu, funkční vady, vady vzniklé při výrobě.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží, na vady zboží způsobené neopatrným, nevhodným používáním, chemickými nebo mechanickými vlivy prostředí, teplotou a vlhkostí.

Záruka se nevztahuje na vady způsobené vadou dodaných podkladů (textů a fotografií). Odchylky od očekávání barevnosti nebudou pokládány za vadu a nemohou být předmětem reklamace. Totéž platí pro ořezy objektů umístěných příliš blízko u okrajů publikace.

Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny.

V případě, že kupující objeví na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

Pokud kupující zašle elektronickou poštou dokumentaci vady s přesným popisem vady, prodávající je povinen vadu posoudit a vyrozumět kupujícího o způsobu nápravy ve lhůtě do 30 dnů ode dne, kdy byla reklamace doručena.

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, je prodávající oprávněn zboží opravit. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno, dodá zboží nové nebo vrátí hotovost.

12. Pravidla pro poskytnutí osobních údajů a jejich ochrana

Kupující souhlasí se shromažďováním a zpracováváním osobních údajů prodávajícím pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího.

Prodávající je oprávněn pověřit zpracováním osobních údajů třetí osobu dopravující zboží.

Osobní údaje budou zpracovávány prodávajícím po dobu neurčitou.

13. Vyšší moc

Jestliže nastane objektivně nepředvídatelná a objektivně neodvratitelná skutečnost (tzv. vyšší moc), která zabrání prodávajícímu v plnění smluvních závazků, má právo přiměřeně prodloužit termín dodávky nebo od kupní smlouvy odstoupit. Za vzniklé škody v tomto případě prodávající neodpovídá.

Vyšší mocí se rozumí okolnosti zvláštní povahy, které brání, dočasně nebo dlouhodobě, v plnění smluvních povinností, a které nastaly po uzavření smlouvy a nemohou být prodávajícím odvráceny.

14. Odstoupení od kupní smlouvy

Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, že kupující nezaplatí včas celou kupní cenu zboží, a v případě, že kupujícím zaslané tiskové podklady nejsou vhodné pro tisk, případně jejich obsah není v souladu s platnými právními předpisy.

Kupující má v takovém případě nárok na vrácení již zaplacené části kupní ceny.

15. Závěrečná ustanovení

Používání softwaru Bontia Studio a internetových stránek www.bontia.cz se řídí podmínkami licenční smlouvy.

Podmínky shromažďování Vašich osobních údajů se řídí naším Prohlášením o ochraně osobních údajů.

Ostatní smluvní vztahy se řídí právem České republiky, zejména ustanoveními Občanského zákoníku a Obchodního zákoníku (v případě Zákazníků, kteří jsou podnikatelskými subjekty a uvedli na objednávce IČO).

Tyto všeobecné obchodní podmínky se stávají právně závazné v okamžiku uzavření kupní smlouvy, tedy okamžikem, kdy kupující od prodávajícího obdrží potvrzení o přijetí objednávky.

V Případě, že některé ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek se stane neplatným, zůstávají ostatní ustanovení platná a účinná.


Bontia a.s.
Ohradní 1424/2b
140 00 Praha 4 – Michle
Praha

Europe